Narva Kunstikool on asutatud 1989 aastal.


Narva Kunstikool on munitsipaalne huvikool, mis annab lastele ja noortele süstemaatilist haridust kujutava kunsti valdkonnas.
Kooli pedagoogilise tegevuse eesmärgiks on laste ja noorte loomevõimete avastamine ja kavakindel arendamine, erinevate võimaluste pakkumine eneseväljendamiseks ja ettevalmistamiseks kujutava kunsti eriala õppimise jätkamiseks, loomingulise isiku ja kohaliku kultuurielu arendamine. Õppe põhiosaks on loominguline tegevus, millega ergutatakse huvi ja tahet õppida, mõtlemise originaalsust, püüdu eneseteostamiseks.
Võimalust õppida Narva Kunstikoolis saavad lapsed ja noorukid vanuses 6-26 aastat. Alates 2016 aastast kujutava kunsti oskusi omandavad ka täiskasvanud. Sisseastumiseksamid toimuvad üks kord aastas, tavaliselt mai kuu lõpus. Narva Kunstikool annab kunstiharidust mis põhineb klassikalise visuaalkultuuri tavadel, kaasaegse kunsti avatusel ja kättesaadavusel.Narva Kunstikooli juriidiliseks aluseks on huvialakooli seadus, Narva Kunstikooli põhimäärus ja õppekavad. Pedagoogiline kollektiiv koosneb pedagoogidest – kunstnikest, kes omavad kunstivaldkonna kõrgharidust. Nende meisterlikkust tõendab personaalnäitustel ja kollektiivnäitustel osalemine Eestis, Euroopas, ja Venemaal.
Põhiõppeaineteks koolis on: joonistamine, maalimine, kompositsioon, skulptuur ja kunstiajalugu. Pedagoogilises protsessis kasutatakse erinevad õpetamise meetodeid. Õppetunnid toimuvad kolm korda nädalas, õppeaasta kestab 35 nädalat, koolivaheajad võivad kattuda üldhariduskoolide õppevaheaegadega. Hinnatakse igat õppeainet iga õppeveerandi lõpus. Viienda kursuse lõpus õpilased sooritavad eksameid järgmistes õppeainetes: joonistamine, maalimine, skulptuur. Täieliku õppekava omandamisel õpilased teostavad lõputööd 5. kursuse 4. veerandis kompositsiooni õppetundides. Eduka lõputöö kaitsmisel õpilane saab Narva Kunstikooli lõputunnistuse.
Õppekavades on ettenähtud õppepraktikad Eestis ja välismaal. Viimaste aastate jooksul oli korraldatud õppereise erinevatesse Euroopa ja Venemaa kultuurikeskustesse. Osalemine kunstikonkurssidel, näitustel ja ühisprojektides kohalikus ja rahvusvahelises mastaabis – osa õppeprotsessis.